Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, be?li ganyan, alt?l? ganyan ve “n” li plase oyunlar?nda kazanan at gruplar?na kimse oynamam?? ise da??t?lacak tutar ayn? hipodromun, müteakip ayn? oyununa devrolunur. S?ral? ikili, üçlü ve tabela bahis oyunlar?nda kombine ve komple kavramlar? genellikle kar??t?r?lmaktad?r. Kombinasyon; s?ral? ikili bahis oyununda 2, üçlü bahis oyununda 3, tabela bahis oyununda 4 at?n olu?turdu?u her bir dizili?i ifade etmektedir. E-Bayi web sitesi ve TJK mobil platformdan oynamak istedi?iniz kuponu taslak olarak haz?rlay?p, kaydedebilirsiniz.

  • Bu oyunu oynamak için kuponlar?n BAH?S sütunundaki ‘6G’ harfini i?aretlemeniz gerekmektedir Oyununuzu misli olarak oynamak isterseniz kuponunuzdaki M?SL? sütununu da i?aretlemeniz gerekmektedir.
  • Ayr?ca, farkl? kombinasyonlar ve taktikler deneyerek rakiplerinin beklemedi?i hamleler yapabilirler.
  • Okey APK dosyas?, Play Store’da yer almayan okey oyunlar?na eri?im sa?lamak isteyen kullan?c?lar için bir seçenek olabilir.

Ayn? gün üzerine bu oyun konulan 4 ko?unun birincilerini bulmak amac?yla oynanan oyundur. 4’lü ganyanda da oyun tutar? her ayakta oynanan at say?lar? toplamlar?n?n birbirleri ile ve ç?kan rakam da oyunun birim fiyat?yla çarp?larak bulunur. Bu oyunu oynamak için kuponlar?n BAH?S sütunundaki ‘4G’ harfini i?aretlemeniz gerekmektedir. 4’lü ganyan?n her aya??nda ?ans verdi?imiz at ya da atlar?n numaralar?n? geni? sütunlar?n ilkinden ba?layarak i?aretleyece?iz. Ayn? gün üzerine bu oyun konulan 5 ko?unun birincilerini bulmak amac?yla oynanan oyundur.

Hayalinizdeki Alan Adýný Hemen Kayýt Edin

Mü?terilerin sitenizden randevu almas?na ve ödeme yapmas?na izin verin. ?nternetteki varl???n?z? tam istedi?iniz ?ekilde olu?turma, tasarlama, yönetme ve geli?tirme özgürlü?ü sunan platformu ke?fedin. ? 100 TL yat?r?m?m var yat?r?m araçlar?nda ama 1000 TL’nin alt?na dü?erse yat?rd???n?z para onlara kal?yor.

Bahiscasino ?lgisiz Sorumsuz Ayn? Zamanda Memnuniyetsiz Bir Sitedir

Onwin, i?i gücü yan?ltmak ve siteye girmenizi sa?layarak sizi ma?dur eden sitelerden biri gibi görünüyor. Bana sorarsan?z, casino sitelerini tek tek inceledi?imde, hepsinin benzer oldu?unu dü?ünüyorum. Hesab?ma eri?emiyorum ve kimseyle ileti?ime geçemiyorum. Canl? deste?e yazd???mda, bana çapraz usulsüzlüklerden bahsedildi. Bu web sitesi, en iyi deneyimi ya?aman?z? sa?lamak için çerezleri kullan?r. ?nternet’teki herhangi bir web sayfas?na eri?ebiliyorsan?z, güvenlik duvar? üzerinde içerik filtreleme yap?lm?yor ve java destekli sayfalar için k?s?tlama yok ise TJK e-Bayi web sayfas?na eri?ebilirsiniz.

OYUNLARIMIZ

18 ya??n? doldurmu?, Nüfus ve Vatanda?l?k ??leri Genel Müdürlü?ü taraf?ndan kimlik numaras? verilen herkes, TJK e-Bayi Üyelik Sözle?mesi ?artlar?n? kabul etmek ko?ulu ile TJK e-Bayi üyesi olabilir. Bahis Yap ekran?ndaki program üzerine atlar?n idman videolar? eklenmi?tir. E-posta, telefon ve canlý destek hattý üzerinden 7/24 tüm alan adý iþlemleri için desteðe kolayca, beklemeden ulaþabilirsiniz. Çerezler için kiþisel tercihlerinizi, seçeneklerde yer alan çerez ayarlarý kýsmýndan yönetebilirsiniz. Sitede yer alan içerikler hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak için a?a??daki kaynaklar? inceleyebilirsiniz. Mevcutta bulunan VIP 101 Odalar?n?n sahipleri ise bu tarihten sonra veya hemen Mynet Mü?teri Hizmetlerine ula?arak odalar?n? Okey, Tavla veya Mega Oda ile de?i?imini sa?layabilirler.