Al?nan bilgiye göre, ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogar?’nda ?üphe üzerine V.E. Yap?lan incelemede V.E.’nin mermileri Malatya’da birine gönderece?i anla??ld?. ?stanbul’un Bayrampa?a ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogar?’nda düzenlenen operasyonda, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 ki?i yakaland?. Sporcular?m?z?n bu ba?ar?s?, hem Yozgat hem de Türkiye için büyük bir gurur kayna?? oldu. Yozgat Valili?inden yap?lan payla??mlarla sporcular?n ba?ar?s? kutlanarak; “Sporcular?m?z? tebrik ediyor, önümüzdeki ?ampiyonalarda da ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Talebiniz devam ediyor ise, hizmet standartlar?m?z? geli?tirmek ad?na iptal nedeninizi buradan iletebilirsiniz.

Hediye etti?iniz biletler, hediye etti?iniz ki?iye SMS ve E-Posta yoluyla 10 haneden olu?an bir kod numaras? ile ula?t?r?lmaktad?r. Hediyenizin do?ru ki?iye ula?mas? için GSM No ve E-Posta adresinin do?ru oldu?undan emin olmal?s?n?z. Lütfen hediye etmek istedi?iniz bilet türü ve adedini seçiniz. Canl? ?ddaa, bir spor kar??la?mas?n?n ba?lamas?yla birlikte oynanmaya ba?layan ve bu spor kar??la?mas?n?n bitmesiyle sona eren, ?ddaa oyun türüdür. Nesine.com Canl? ?ddaa bülteninde yer alan etkinlikler alt?nda aç?lan bahis çe?itlili?i içerisinden tercih edilen tahminler, kuponlara eklenir ve ?ddaa Oyun Kurallar? çerçevesinde Merkezi Bahis Yönetimi taraf?ndan kabul edilmek suretiyle oynan?r. Canl? ?ddaa oyunu; Maç Sonucu, Alt-Üst, Çifte ?ans, Kar??l?kl? Gol Var-Yok, ?lk Yar? Sonucu, ?lk Yar? Skoru, S?radaki Gol, Daha Çok Gol Olacak Yar?, Toplam Gol Say?s?, Toplam Korner Say?s?, Gol Hangi Aral?kta Olur, Maç?n Geri Kalan?n? Kazanacak Tak?m Hangisi Olur vb.

Üyelik Sözle?mesi

Mitingimize kat?lan bakanlar?m?za, genel ba?kan yard?mc?lar?m?za, milletvekillerimize, AK Kadrolar?m?za, tüm te?kilat mensuplar?m?za ve aziz hem?erilerime sonsuz ?ükranlar?m? sunuyorum. 22 y?l? iktidarda olmak üzere aziz milletimize hizmette geçen 40 y?ll?k siyasi hayat?ndan en önemli derdi milleti olan Dünya Liderimizi aziz ?ehrimizde a??rlamak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. ?ptal i?leminiz tamamland???nda üyeli?inizde kay?tl? olan E-posta ve GSM numaran?z üzerinden sizi bilgilendirece?iz.

Cep Telefonunuzu Do?rulay?n

Nesine.com’dan e-posta alabilmeniz için, kullanmak istedi?iniz e-posta adresinizi girerek lütfen e-posta do?rulama i?lemini tamamlay?n?z. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan?n?z?n ön yüzünde bulunan seri numaran?z?, ilgili alana eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yazmal?s?n?z. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan?n?z?n ön yüzünde bulunan seri ve numaran?z?, ilgili alana eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yazmal?s?n?z.

Bilet Hediye Et

Para çekme i?leminizin ba?ar?l? bir ?ekilde gerçekle?memesi halinde ilgili tutar yeniden Nesine.com üyelik hesab?n?za aktar?lacakt?r. Bu durumda tekrar para çekme talebinde bulunabilirsiniz. Bilet hediye etmek istedi?iniz ki?i 18 ya??n? doldurmu? olmal?d?r.